Концепция "Град - приятел на детето"

Целта на инициативата „Град – приятел на детето“, организирана от УНИЦЕФ, е да подпомогне прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето на местно ниво и да постигне условия, осигуряващи благосъстоянието на децата и изпълнението на техните права.

"Град - приятел на детето“ е местна власт, ангажирана да осъществи на практика правата на децата, и по-конкретно:

 • да влияят върху решенията, отнасящи се за техния град;

 • да изразяват мнението си за града, който искат;

 • да участват в живота на семейството и общността;

 • да получат достъп до качествено образование и здравни услуги;

 • да бъдат защитени от експлоатация, насилие и злоупотреба;

 • да се срещат с приятели и да играят в сигурна среда;

 • да живеят в незамърсена околна среда;

 • да участват в социалния и културния живот;

 • да бъдат равноправни граждани на града с достъп до всички услуги, независимо от своя етнически произход, религия, доход, пол, физическо състояние.

В инициативата "Град, приятел на детето" участват над 800 града от Европа, Австралия, Азия, Африка, Латинска и Северна Америка. Повече информация може да намерите на официалната страница на инициативата тук: childfriendlycities.org

История:

Методологията „Град - приятел на детето” е разработена от Изследователския център „Иноченти” на УНИЦЕФ в резултат на взетото решение през 1996 г. на Втората конференция на ООН за населените места (Habitat II) за създаване на инициатива „Град - приятел на детето”. Конференцията на ООН обяви, че благосъстоянието на децата е най-определящият индикатор за здравословна среда, демократично общество и добро управление.

Градивни елементи

 1. участие на децата – насърчаване на активното участие на децата в обсъждането на въпроси, които са пряко свързани с тях, и съобразяване с тяхното мнение при вземане на решение.

 2. приятелска към децата законодателна среда – гарантиране и отстояване на правата на децата в нормативните актове на местно ниво

 3. местна стратегия за закрила на детето – изготвяне на детайлна, стратегия, основана на Конвенцията за правата на детето, обхващаща всички елементи на благосъстоянието на децата и и план за действие за изграждане на “Град - приятел на детето”.

 4. местна структура и координационни механизми – развиване на постоянни структури към местната власт, които да отчитат първостепенното разглеждане на детската перспектива.

 5. отчитане и оценка на въздействието - осигуряване на систематична оценка на въздействието на политиките и практиките по отношение на децата – предварително, по време и след прилагането им.

 6. осигуряване на детски бюджет – финансов анализ на нуждите на децата и осигуряване на адекватен бюджетен ресурс.

 7. редовен доклад за положението на децата в града – редовно наблюдение, събиране на данни и анализ относно положението на децата и техните права.

 8. популяризиране правата на децата – осигуряване познаването на правата на децата от самите деца и от възрастните.

 9. независимо застъпничество за децата – подкрепа за неправителствените организации и развитие на независими институции за закрила на човешките права – детски омбудсман или комисари за децата, които да отстояват правата им.

Общини приятели на детето