Как Вашата община може да стане Приятел на детето

 

Участието на община в инициативата е знак за ангажираността на политиците и администрация с въпросите на детското благосъстояние и е свързано с желанието общината да постигне  управление, което позволява адекватно посрещане и развитие на най-добрите интереси на децата. Участието на всяка община в тази инициатива означава постоянен стремеж към  повишена грижа за децата, критичен усет за постигнатото и ясен поглед към предизвикателствата.

В рамките на програмата „Община – приятел на детето” заинтересованите от участие в нея общини попълват въпросник за самооценка на напредъка си съгласно 9-те градивни елемента и при наличие на реален стремеж и желание за развитие и оптимизация на управлението, свързано с благосъстоянието на децата   могат да получат статут на „Община – приятел на детето”.

Заинтересоваността на общината се изразява в:

  • решение на Общинския съвет за желание за участие в инициативата;
  • попълване на въпросника за самооценка и предоставяне на материали и документи за илюстрация и потвърждение;
  • консултиране с екипа на УНИЦЕФ;
  • изработване на план за действие като „Община, приятел на детето“.

При заявен интерес за включване в инициативата УНИЦЕФ и партньори:

  • предоставят цялата информация и документация (описание на инициативата, представяне на 9-те градивни елемента, въпросник за самооценка и пр.);
  • оказват подкрепа и провеждат срещи за запознаване и разясняване на инициативата;
  • оказват съдействие за попълване на въпросника за самооценка (при необходимост);
  • подготвят експертен доклад за конкретната община и нейното състояние съгласно въпросника;
  • разглеждат кандидатурата и доклада на експертите съвместно с Борда на инициативата „Община, приятел на детето“;
  • връчват сертификат за Община, приятел на детето.

Общини приятели на детето