Какво ви дават Инициативата и Мрежата


Инициативата на УНИЦЕФ “Община - приятел на детето” дава възможност на ниво община да се изпълнят задълженията на България, при подписването на Конвенцията  за правата на детето за повишаване на благосъстоянието на живот на децата. Инициативата  е инструмент, който помога да се подобрят условията на живот на децата, като се фокусират усилията на местната власт върху детския въпрос и се създадат положителни управленски практики. 

 С получаването на сертификат за „Община - приятел на детето” конкретната община се ангажира да работи активно за повишаване на благосъстоянието на децата, като:

  •  оптимизира управлението си, съгласно 9те градивни елемента, резултатите от въпросника и препоръките от доклада на експертите;
  • подобрява изграждането на среда приятелка за децата, съгласно критериите за благосъстояние на градската среда
  • споделя с останалите „Общини приятел на детето” опит и добри практики и предоставя конкретно now-how;
  • участва в Мрежата на „Общините – приятел на детето”
  • участва в ежегодните срещи на „Общините приятел на детето”

 

Общини приятели на детето