Еквадор: Sistema de informacion local – SIL

Sistema de informacion local – SIL или „Системата за местно информиране“ е система за местно наблюдение и бдителност към проблемите, които засягат децата и техните права, чрез активното участие и вземане на решения от общините, институциите и общностите. Занимава се с проблеми в следните сфери: демографска, безработица, миграция, здравеопазване, хранителност, кърмене, образование, чиста вода и хигиена; това е в помощ при идентифицирането на основните нужди които са незадоволително състояние в градските и селски общности. Основните цели на SIL са:

1) да направи видими условията за живот на децата и младежите на местно ниво;

2) да предизвика гражданско участие в процеса на изпълняването на детските и младежки права;

3) да подсили местното правителство, за да може да се създадат специални политики въз основа на качествена информация.

SIL е междуинституционална група номинирана и контролирана от градската управа и се състои от следните групи: институции които създават статистическа информация, правителствени и неправителствени организации, представители на гражданското общество. Главната й роля е да осигури гражданско и институционно участие в събирането, анализирането и разпространяването на информация.